ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Vụ sự không tương đồng đằm thắm Nguyễn  Trãi và Lương Đăng-2 anh hùng phụ trách cứ Ủy ban Nhà nước về biên soạn thảo Lễ nhạc thời Hậu Lê được đời ni trình diễn giải bám theo những cơ hội không giống nhau.

Bạn đang xem: ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Đầu tiên Cavenui lôi sử rời khỏi chép đang được. ĐVSKTT-Bản kỷ- quyển XIX, tệp tin pdf tải về được kể từ trang viethoc, tìm kiếm Lương Đăng rời khỏi tức thì những vấn đề cần thiết tìm  (loại lên đường 2 tin cẩn tương quan cho tới ông Lương Đăng Quang)

Đinh Tỵ, Thiệu Bình năm loại tư (1437)

Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ cỗ Ty giám Lương Đăng đốc suất thực hiện loan giá chỉ, nhạc khí, dạy dỗ luyện nhạc múa

Hành khiển Nguyễn Trãi dưng phiên bản vẽ khánh đá và tâu rằng

“Kể rời khỏi, đời loàn người sử dụng võ, thời bình chuộng văn. Nay thực sự khi nên thực hiện Lễ Nhạc. Song không tồn tại gốc thì ko thể tại vị, không tồn tại văn thì ko thể xuất hiện. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc.

Thần vâng chiếu biên soạn nhạc, không đủ can đảm ko dốc không còn tâm mức độ. Nhưng vì như thế học tập thuật nông cạn, ngại rằng trong tầm thanh luật , khó khăn được hài hòa và hợp lý. Xin thánh thượng yêu thương nuôi muôn dân, nhằm vùng buôn thôn không thể giờ đồng hồ oán thù hận buồn kêu ca, như vậy mới mẻ ko tổn thất cái gốc của nhạc”.

Vua tán tụng ngợi và tiêu thụ. Sai thợ thuyền đá thị xã Giáp Sơn lấy đá ở núi Kinh Chủ nhằm thực hiện.

….

Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:

“Mới rồi, bọn thần cùng theo với Lương Đăng hiệu lăm le nhã nhạc, tuy nhiên con kiến giải của thần rất khác với Lương Đăng, thần nài trả lại việc làm được sai”.

Trước cơ Thái Tổ sai Nguyễn Trãi lăm le rời khỏi quy định nón áo, còn chưa kịp thực hành. Đến phía trên, Lương Đăng dưng sớ thư đại ý nói:

“Về lễ thì sở hữu lễ đại triều và lễ thông thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chủ yếu đám, thì thực hiện lễ đại triều, nhà vua đem áo cổn, team nón miện, lên ngồi ngai vàng báu, trăm quan tiền đều đem triều phục team nón chầu. Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng mon thì ngọc hoàng đem áo bào vàng, team nón xung thiên, ngồi ngai vàng báu, trăm quan tiền đều đem công phục, team nón.

Lễ thông thường triều thì nhà vua đem áo bào vàng, team nón xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan tiền đem thông thường phục cổ hình tròn, team nón tụt xuống đen thui. Về nhạc thì sở hữu nhạc tế Giao, nhạc tế Miếu, nhạc tế Ngũ tự động, nhạc cứu vớt Lúc sở hữu nhật thực, nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thông thường triều, nhạc cửu tấu Lúc đại yến, nhạc người sử dụng nhập cung, ko thể người sử dụng đồng loạt được. Về lỗ cỗ đại giá chỉ, như xe pháo kiệu thì sở hữu quốc lộ, tượng lộ, mã lộ, sở hữu cửu long dư, thất long dư, sở hữu cỗ liễn, sở hữu phi liễn; về nghi kị trượng thì sở hữu kim qua quýt, phủ, việt, chàng, phướn, tinh nghịch kỳ, mao tiết, chương phiến, long ngũ phượng. Số ngựa đóng góp nhập xe pháo và số đội hình bám theo hầu cũng đều phải sở hữu quy lăm le cả,thần ko thể chép không còn được”.

Thư ấy dơ lên, vua sai Lương Đăng lăm le rời khỏi những quy định. Đăng nhân cơ dơ lên quy định về nón áo và nhạc khí. Đại nhằm, quy định tự Đăng và Trãi lăm le rời khỏi phần nhiều không phù hợp nhau, những chổ bàn về con số, trọng lượng những nhạc khí có tương đối nhiều điều trái khoáy nhau, nhưng mà trình diễn cũng không giống nhau, cho nên vì vậy Trãi nài nghỉ việc cơ.

….

Tháng 8

Trung quá Bùi Cầm Hổ tâu rằng:

“Bệ hạ đăng quang cho tới ni, hoặc thay cho thay đổi phép tắc cũ của Thái Tổ, như Lỗ cỗ ty đồng giám Lương Đăng,

Tiên đế cho rằng người khá nắm rõ, dùng để làm Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, ko thể thân thiện được, đã tạo ra thực hiện văn team. Nay lại thấy hắn thực hiện quan tiền nài thánh thượng suy nghĩ lại”.

….

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng bám theo quy định trong phòng Minh nhưng mà thực hiện.

Trước Đăng và Nguyễn Trãi đang được vâng mệnh biên soạn lăm le nhã nhạc. Trong số đó, nhạc phía trên sở hữu 8 loại thanh âm như: rỗng keo dán giấy rộng lớn, khánh chùm, chuông chùm, đặt điều những loại đàn vậy, đàn Fe, sênh, quản ngại,thược, chúc ngữ, huân trì. Nhạc ở bên dưới năng lượng điện thì sở hữu phương tận hưởng treo, khống hầu.

….

Tháng 11

Ban phụ vương những nghi tiết mới mẻ lăm le lại trong những dịp lễ thánh tiết, quang minh chính đại, sóc vọng, thông thường triều đại yến .

Trước cơ, vua sai Lương Đăng lăm le những nghi tiết đại triều, cho tới phía trên hoàn thiện dơ lên. Vua bái yết Thái miếu, những quan tiền đem triều phục thực hiện lễ bám theo nghi tiết mới mẻ chính thức kể từ phía trên.

Bọn Hành khiển Nguyễn Trãi, Tham tri bạ tịch Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham nghị Nguyễn Liễu dưng sớ tâu rằng:

“Muốn tạo ra lễ nhạc, nên đợi sở hữu người rồi hãy thực hiện, được như Chu Công thì sau mới mẻ không tồn tại tiếng chê trách cứ. Nay sai kẽ thái giám Lương Đăng chuyên nghiệp lăm le rời khỏi lễ nhạc, chẳng nhục cùng với nước lắm sao!

Vả lại, quy định lễ nhạc của hắn là bịp vua lừa bên dưới, ko phụ thuộc đâu cả, như tấn công rỗng là báo giờ rời khỏi chầu triều sớm, ni vua rời khỏi chầu rồi mới mẻ tấn công.Theo quy định xưa, Lúc vua rời khỏi, thì mặt mũi miêu tả tấn công chuông hoàng công cộng, rồi năm chuông mặt mũi hữu ứng bám theo, khi vua nhập tấn công chuông chưng tân rồi năm chuông cũng ứng bám theo. Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này đó là số thứ tự kiểm đếm tràng phân tử trong phòng sư. Nếu bám theo quy định trong phòng Minh, thì Lúc vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên sở hữu ngai vàng báu, ni có duy nhất một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì ngại ko yên tĩnh, đặt điều cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?. Làm xe pháo thì đằng trước sở hữu diềm, ở phía đằng sau Open. Nay lại Open đằng trước, quy định xưa thực hiện như vậy hoặc sao?. Khi vua rời khỏi thì sở hữu hô thét, Lúc nhập thì sở hữu thu dẹp, này đó là quy lăm le của nghi kị lễ. Nay quan tiền coi cửa ngõ xướng tâu từng việc đoạn, những quan tiền lùi rời khỏi, vua con cái ngồi nhưng mà người thu dẹp đang được la thét lau chùi là làm công việc sao?. Vả lại, Đăng là đứa thái giám, thần trộm lấy thực hiện ngờ lắm”.

Đăng tâu: “Thần không tồn tại trí thức, ko biết quy định cổ, những nghi tiết hiện nay đã thực hiện, chỉ nhìn cả nhập nắm rõ của thần nhưng mà thôi, còn phát hành hay là không là quyền của thánh thượng, thần đâu dám chuyên nghiệp quyền”.

Nguyễn Liễu tâu rằng: “Từ xưa đến giờ ko khi nào sở hữu cảnh thái giám chuyên nghiệp hủy hoại thiên hạ như vậy này”.

Đinh Thắng kể từ nhập bước rời khỏi, mắng rằng:

“Hoạn quan tiền làm những gì nhưng mà hủy hoại thiên hạ? Nếu hủy hoại thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”.

Cuối nằm trong nên gửi gắm Liễu cho tới hình quan tiền xét chất vấn. Án xử đoạn, tội xứng đáng chém, tuy nhiên được mệnh lệnh riêng biệt, cho tới quí chử nhập mặt mũi, hành hạ rời khỏi châu xa vời.

…. Hết chép.

Xem thêm: em là ai từ đâu bước đến

Các mái ấm văn hóa truyền thống nội địa gần như là thống nhất cùng nhau rằng, nhập vụ sự không tương đồng này, nhân vật dân tộc-nhà văn hóa truyền thống rộng lớn Nguyễn Trãi đại diện thay mặt cho tới phái bảo đảm văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, còn thái giám Lương Đăng đại diện thay mặt cho tới phái văn hóa truyền thống lai căng, vọng nước ngoài, rõ ràng là vọng Tàu khinh ghét.

Ví dụ vài ba chủ kiến như sau:

Kiều Văn

Nguyễn Trãi còn là một người am tường về âm thanh. Ông được vua Lê Thái Tông gửi gắm cho tới trọng trách cùng theo với Lương Đăng biên soạn rời khỏi quốc nhạc và lễ nhạc của triều đình. Ông sở hữu một mái ấm trương cực kỳ sáng sủa suốt: quốc nhạc Đại Việt nên được kiến tạo bên trên nền tảng âm thanh dân tộc bản địa truyền thống lâu đời của Đại Việt… Trong Lúc cơ Lương Đăng lại thể hiện một mái ấm trương rất là ngu xuẩn: lấy quốc nhạc đã có sẵn của Trung Hoa thực hiện quốc nhạc của nước ta! Nguyễn Trãi tàn khốc phản đối mái ấm trương ấy, bởi vậy xẩy ra xích míc ko thể hoà giải được với Lương Đăng. Rốt cuộc Nguyễn Trãi nài tách triều về trí sĩ ở Côn Sơn.

http://newvietart.com/index4.912.html

GS Trần Quốc Vượng

Nhưng cuộc bàn bạc đằm thắm Nguyễn Trãi và Lương Đăng về sự biên soạn nhạc cung đình, sự sự không tương đồng chủ kiến thâm thúy đằm thắm nhị người, việc Nguyễn Trãi nài rrút ngoài những việc biên soạn nhạc, việc Lương Đăng trọn vẹn tế bào phỏng nhạc thể và nhạc cụ triều Minhtrong việc biên soạn nhạc cung đình triều Lê đang được khắc ghi một sự thay đổi nhập sự tiến thủ triển của biểu hiện nhị vẹn toàn văn hoá đằm thắm cung đình và dân gian giảo. Nhà Lê nhất là kể từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về chủ yếu trị thì gia tăng chính sách TW luyện quyền theo phía chuyên nghiệp chế, về tư tưởng thì theo phía duy nhất Nho giáo,bài bác xích Phật, Đạo và tín ngưỡng dân gian giảo, về văn hoá thì xa vời tách vốn liếng liếng dân gian…

http://thuvien.maivoo.com/Nhan-Vat-Lich-su-c16/Nguyen-Trai-trong-boi-canh-van-hoa-viet-nam-d3874

GS Trần  Văn Khê

Trong khi thao tác làm việc với Lương Đăng có tương đối nhiều điểm sự không tương đồng giữa 2 người. Lương Đăng sở hữu ý chép hắn lại những qui lăm le nhạc cung đình trong phòng Minh, đưa ra 2 dàn nhạc Đường Thượng Chi Nhạc tấu bên trên hoàng cung, và Đường Hạ Chi Nhạc tấu bên dưới Sảnh đình. Dàn Đường Thượng Chi Nhạc bao gồm 8 loại nhạc khí thuộc sở hữu 8 âm (Bát âm) tương tự như dàn nhạc Triều Hạ Yến Hưởng Chi Nhạc trong phòng Minh, chỉ không giống số nhạc khí được sử dụng nhập biên chế.

Nguyễn Trãi đem dầu phủ nhận với cơ hội sắp xếp của Lương Đăng, không chỉ có trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc. Nhưng Lúc hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có tương đối nhiều điểm cực kỳ sai, Nguyễn Trãi với việc ưng ý của một số trong những quan tiền nhập triều đình như Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Tuyền, những quan tiền Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham Nghị Nguyễn Liễu, đang được dưng sớ….

Khi xưa vì như thế một Lương Đăng nhưng mà nhạc cung đình mái ấm Lê ko được kiến tạo vững chãi. Ngày ni, trong mỗi việc tổ chức triển khai âm thanh bên trên nước Việt, tất cả chúng ta cũng nên tách nhằm chớ sở hữu những “Lương Đăng” vọng nước ngoài và khinh thường nhạc truyền thống cổ truyền nước ta.

http://ab11.violet.vn/entry/showprint/entry_id/5861983

Nhà văn Trần Thị Trường:

Đọc lại lịch sử hào hùng thời Lê, tớ thấy Nguyễn Trãi và Lương Đăng, người thì dưng nhạc mới mẻ phỏng bám theo quy định trong phòng Minh (Trung Hoa), người thì thực hiện mới mẻ bên trên hạ tầng cái cũ đem cốt cơ hội truyền thống lâu đời dân tộc bản địa. Những gì Nguyễn Trãi thể hiện muôn thuở được lưu giữ, những gì Lương Đăng thực hiện mới mẻ tuy nhiên tổn thất gốc đã biết thành tẩy chay và quên lãng.

http://chodoxua.vn/showthread.php/51520-B%E1%BA%A3n-s%E1%BA%AFc-Vi%E1%BB%87t-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-quot-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-quot-ngo%E1%BA%A1i-lai

Nếu địa thế căn cứ nhập Nguyễn Trãi từng cáo: phong tục Bắc-Nam cũng không giống, địa thế căn cứ nhập việc ông thực hiện nhiều thơ Nôm, địa thế căn cứ nhập lòng tin ái quốc ko thể phản chưng ở ông, địa thế căn cứ nhập cụ thể dưng khánh đá thì hoàn toàn có thể suy nghĩ giống như những mái ấm văn hóa truyền thống liệt kê phía trên. Tuy nhiên những địa thế căn cứ này sẽ không thể hiện tại thẳng nhập vụ giành giật cãi, nên sở hữu mái ấm phân tích lại sở hữu chủ kiến không giống.

Sử gia song lập Tạ Chí Đại Trường viết:

Sự xung đột đằm thắm nho thần và thái giám có những lúc tiếp cận địa điểm khôi hài điếng người như nhập mẩu chuyện xẩy ra bên dưới triều Càn Long đang được kể. Tuy nhiên sự khinh thường miệt của nho thần cũng kéo đến phản xạ của thái giám trong khi thấy những người dân cơ sở hữu trở nên con kiến vượt lên choắt, không hiểu nhiều cả lí lẽ thông thường. Trong cuộc giành giật chấp về lễ nhạc đằm thắm group Nguyễn Trãi và Lương Đăng (1437), Tham nghị Nguyễn Liễu chê thái giám ko đầy đủ tài năng, không hiểu nhiều phép tắc xưa (như của Chu Công), phép tắc ni (như trong phòng Minh), nên thực hiện sai chênh chếch cả. Lương Đăng, với ý kiến thời nay thì chắc hẳn rằng tuân theo “tinh thần dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo” chế trở thành, nên nhún nài dành riêng quyền ra quyết định cho tới vua. Nguyễn Liễu ngại Thái Tông nghe tiếng, ngay tắp lự phản kháng trước: “Từ xưa đến giờ ko khi nào sở hữu cảnh thái giám hủy hoại thiên hạ như vậy này”. Thế là giành giật chấp tổ chức triển khai văn hoá trở nên sự kèn cựa bỉ báng riêng lẻ luyện thể. Đinh Thắng kể từ nhập bước rời khỏi mắng: “Hoạn quan tiền làm những gì nhưng mà hủy hoại thiên hạ? Nếu hủy hoại thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”. Ông văn quan tiền nhiều sự hoặc chữ, hú vía vì như thế bay không bị chém đầu, tuy nhiên đem chữ quí nhập mặt mũi, những ngày tàn nằm tại châu xa vời hẳn nên hối hận về cơn cường ngạnh bảo đảm an toàn Thánh giáo của tớ. Cũng nên chú ý rằng Đinh Thắng là kẻ đang được sở hữu lòng can ngăn Nguyễn Trãi chớ rước Thị Lộ nhập cung thực hiện vây cánh, hành vi đang được khiến cho ông thái giám này bị tiêu diệt (1442) bám theo ông Hành khiển phe đối lập nhập cuộc giành giật cãi bên trên.

(Sử Việt gọi vài ba quyển-Tạ Chí Đại Trường)

http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=954:s-vit-c-vai-quyn-4&catid=38:lichsuvietnam&Itemid=527

Chính sử quan tiền cũng trầm trồ ngầm đứng về phía Trần, tức là xung đột ko nên chỉ phía trên tột đỉnh quyền hành mà còn phải ở đám văn quan tiền gốc trung châu tự động phụ ở kiến thức và kỹ năng Nho hoá cao hơn nữa, và group văn quan tiền gốc Lam Sơn đem vết tích phiên bản xứ rộng lớn. Nổi nhảy là sự việc giành giật chấp về quy lăm le nhã nhạc cho tới triều mới mẻ, đằm thắm Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Sự thắng phụ của phe nào thì cũng lại tuỳ nằm trong nhập tình thế đương thời. Phép thiết triều của Lương Đăng tuy rằng bị đả kích dữ vẫn thắng thế. Có sự nhẫn nhịn Lúc Nguyễn Trãi dưng khánh đá được gật đầu đồng ý tuy nhiên Lúc giành giật cãi gay go thì phe văn thần trung châu được nhắc cho thấy quyền lực tối cao là ở điểm đâu: Tham nghị Nguyễn Liễu bị xử “tội xứng đáng chém tuy nhiên được mệnh lệnh riêng biệt cho tới quí chữ nhập mặt mũi, hành hạ lên đường châu xa vời.” Cũng thắng thế là group người rước tin cẩn tưởng thần túng bấn (như cứu vớt mặt mũi trăng, mặt mũi trời) vào trong 1 triều đình còn vua quan tiền với sinh hoạt cũ xưa (vua vậy cung phun chim, quan tiền còn chăng lưới săn bắn bên trên khu đất kinh kì.) Tuy nhiên group trung châu lại thắng thế Lúc viện dẫn lòng tin Nho giáo bên trên đồng vị như Lúc nài cấm lối hát bá cổ, níu tay chân bên trên khu đất Thanh Hoá, nài cho tới công thần ngoài bám theo “quốc tính” / bọn họ Lê nhằm về bên bọn họ của tông tộc mình…

(Bai sử không giống cho tới VN-chương 9)

http://damau.org/archives/4073

Như vây bám theo Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Trãi nằm trong group nho thần, group văn quan tiền trung châu sở hữu kiến thức và kỹ năng Nho hóa cao hơn nữa,  hay còn gọi là nhóm  Trần (Nguyễn Trãi là con cháu nước ngoài quan tiền rộng lớn mái ấm Trần, nằm trong giới thượng lưu trí thức, khác hoàn toàn group Lê Sát bựa cố nông không nhiều chữ được trui rèn qua quýt trận mạc). Nhóm Trần này hiểu Nho rộng lớn, hiểu Hoa rộng lớn, còn  thái giám không nhiều chữ Lương Đăng nằm trong group bựa nông rộng lớn, dân dã rộng lớn, phiên bản xứ rộng lớn. Họ Tạ còn ghi chép trực tiếp phép tắc đặt điều nhạc của Lương Đăng là ”theo lòng tin dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo”.

Sự hòn đảo tuyến này (chính phe Lương Đăng mới mẻ là phe dân tộc) tất cả chúng ta ko quí, tuy nhiên nếu như gọi phiên bản sớ của tập thể nhóm Nguyễn Trãi, Đào Công Soạn thì dường như vì vậy.

Chính group Nguyễn Trãi chê Lương Đăng thực hiện nhạc rất khác quy lăm le mái ấm Minh:

Nếu bám theo quy định trong phòng Minh, thì Lúc vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên sở hữu ngai vàng báu, ni có duy nhất một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì ngại ko yên tĩnh, đặt điều cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?

Đặc biệt group Nguyễn Trãi phản biện việc trả nhân tố phi Nho phi Hán nhập vào lễ nhạc Lương Đăng:

Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này đó là số thứ tự kiểm đếm tràng phân tử trong phòng sư.

Còn phụ thuộc vào câu

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng bám theo quy định trong phòng Minh nhưng mà thực hiện.

Mà nhận định rằng Nguyễn Trãi phản chưng Lương Đăng là phản chưng việc tế bào phỏng quy định nhạc Minh thì e là ko đích. Cả Nguyễn Trãi và Lương Đăng nằm trong được gửi gắm trọng trách thực hiện nhạc phỏng Minh, tất yếu là chỉ phỏng thôi, sở hữu nhân tố không giống. Nguyễn Trãi không chỉ có trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc (như GS Trần Văn Khê đã nhận được xét) chỉ phản chưng việc ” Nhưng Lúc hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có tương đối nhiều điểm cực kỳ sai”, sai ở đó là sai với quy cơ hội Minh.

Đối chiếu với đời ni, những ông nhạc sĩ học tập đàng hoàng ăn chơi sành điệu am tường văn hóa truyền thống những loại (đồng giới với Nguyễn Trãi) hoàn toàn có thể nức nở tán tụng cô Whitney Houston sở hữu thanh đới mạ vàng, chứ những cô cave, những anh giẫm xích lô và bao gồm những anh thực hiện to lớn tuy nhiên không nhiều chữ (đồng giới với Lương Đăng) chỉ quí nức nở loại Tuấn Vũ thôi, tiếp tục thấy sự phân tuyến của Tạ Chí Đại Trường là sở hữu hạ tầng.

Xem thêm: ai là người mạnh nhất trong naruto

Mà thời Nguyễn Trãi, trái đất phía bên ngoài so với cụ già, chưa xuất hiện nước Mỹ của cô ấy Whitney Houston, chỉ biết sở hữu nước Trung Hoa của ông Đỗ Phủ thôi.

Lịch sử là các thứ đang được xẩy ra chứ không hề nên là loại tớ ham muốn nó nên xẩy ra.

This entry was posted on Tháng Hai 19, 2012 khi 3:41 chiều and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to lớn this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.